ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆ-ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಧಾನ್ಯ

ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ ಕ್ರ.ಸಂ ದಿನಾಂಕ
1 15-Feb-2016 2 16-Feb-2016
3 17-Feb-2016 4 18-Feb-2016
5 19-Feb-2016 6 20-Feb-2016
7 22-Feb-2016 8 23-Feb-2016
9 24-Feb-2016 10 25-Feb-2016

Best Viewed in latest version of firefox,chrome, Internet Explorer 9 or above with resolution 1024x768.