ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು 2015-16 25/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(4 MB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(4 MB)
ಜನಗಣತಿ 2011 – ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 25/06/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(28 KB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(28 KB)