Close

ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ
1 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆ  2019-20        2020-21       2021-22
2 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
2019-20        2020-21        2021-22