Close

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ

 

          ಶ್ರೀ. ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಮಾರ ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಕಳೆದ 16-11-2021 ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರಾಯಚೂರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ  ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು & ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ

     ಶ್ರೀ. ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಮಾರ