09-ಗೊಕಾಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ – ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

 

SL

NO

Name of Candidate

1 ನೇ ಹಂತದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

2 ನೇ ಹಂತದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

3 ನೇ ಹಂತದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ

 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ರಿಂದ 10

 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ 1 ರಿಂದ 4
1 ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ      
2 ಅಶೋಕ ಪಂಡಪ್ಪ ಹಂಜಿ ಅಶೋಕ ಪಂಡಪ್ಪ ಹಂಜಿ ಅಶೋಕ ಪಂಡಪ್ಪ ಹಂಜಿ ಅಶೋಕ ಪಂಡಪ್ಪ ಹಂಜಿ      
3 ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ      
4 ಲಖನ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಲಖನ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಲಖನ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಲಖನ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ      
5 ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಗೊಜಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಗೊಜಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಗೊಜಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಗೊಜಿ      
6 ರಾಮಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕುರಬೆಟ ರಾಮಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕುರಬೆಟ ರಾಮಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕುರಬೆಟ ರಾಮಪ್ಪಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕುರಬೆಟ      
7 ಸಂಜಯ ಕುರಬೆಟ ಸಂಜಯ ಕುರಬೆಟ ಸಂಜಯ ಕುರಬೆಟ ಸಂಜಯ ಕುರಬೆಟ      
8 ಸತೀಶ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ ಸತೀಶ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ ಸತೀಶ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ ಸತೀಶ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ      
9 ಗುರುಪುತ್ರ ಕೊಳ್ಳೂರ   ಗುರುಪುತ್ರ ಕೊಳ್ಳೂರ ಗುರುಪುತ್ರ ಕೊಳ್ಳೂರ      
10 ಸಂತೋಷ ನಂದೂರ   ಸಂತೋಷ ನಂದೂರ ಸಂತೋಷ ನಂದೂರ      
11 ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಜಿ   ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಜಿ