ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು 2017-18 01/07/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)