ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (2 MB ) PDF  

04/12/2018 31/12/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)