Close

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಈ – ಜನಸ್ಪ್ಂದನ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ)

http://www.espandana.karnataka.gov.in/cms/portal/login.jsf

ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರ

ಸ್ಥಳ : ಜನಸ್ಪ್ಂದನ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೆರಿ | ನಗರ : ಬೆಳಗಾವಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 590001