Close

Sub Divisions and Talukas

Revenue Divisions

There are three Sub-Divisional head-quaters namely: Belagavi, Bailhongal and Chikodi which are headed by the Assistant Commissioner, and 10 taluka headed by Tahasildar.

  • Belagavi Sub-Division: Belagavi, Khanapur and Hukkeri.
  • Chikodi Sub-Division : Chikodi, Athani and Raybag.
  • Bailhongal Sub-Division : Bailhongal,Ramdurg, Saundatti and Gokak.
Assistant Commissioners
Sub-Division Name Office Mobile Residence E-mail
Belagavi Shri. Ashok Teli 0831-2407284 81232-95366 0831-2407285 acBelgaum[at]gmail[dot]com
Bailhongal Shri. Shivanand Bajantri 08288-233160 99017-64776 08288-233239 acblhbgm[at]gmail[dot]com
Chikkodi Shri. Ravi Karlingnavar 08338-272132 99860-47290 08338-272167 ac[dot]chikodi[at]gmail[dot]com
Tahsildars
Taluka Name Office Mobile Residence E-mail
Athani Sri Dundappa H .Komar 08289-251146 98458-87257 08289-251175 tah_atn[at]yahoo[dot]in
Bailhongal Shri. D H Hugar 08288-233152 70222-94555 08288-237182 tahsildar[dot]blh[at]gmail[dot]com
Belagavi Shri. R K Kulkarni  0831-2407286 99808-94189 0831-2407287 tahsildarbgm[at]gmail[dot]com
Chikkodi Shri. Shubhas Sampgavi 08338-272130 99458-10792 08338-272347 tahr_ckd[at]rediffmail[dot]com
Gokak Shri Prakash Holeppagol  08332-225073 99167-64010 08332-226773 tahasildargkk[at]gmail[dot]com
Hukkeri Sri Ashok Gurani 08333-265036 94804-56102 08333-265096 tahsildar[dot]hukkeri[at]gmail[dot]com
Khanapur Smt Reshma Talikoti 08336-222225 80956-78645 08336-222364 tahasildarknp[at]gmail[dot]com
Raibag Sri Chandrakant Bajantri 08331-225247 98800-26431 08331-225246 tahasildarrbg[at]gmail[dot]com
Ramdurg Shri Girish Swadi 08335-242162 76250-51555 08335-242120 tahashildarrmd[at]gmail[dot]com
Soudatti Sri Prashant Patil 08330-222223 99028-51000 08330-223650 tahashildarsaundattieln[at]yahoo[dot]in
Kittur Shri Praveen Jain

08288-286106

89707-66091

   
Nippani  Shri Prakash Gayakwad

 08338-220395

99861-65369

   
Kagawad Smt Pramila Deshpande

 

94485-27411

   
Mudalagi  Sri D.G. Mahath

 

81050-06837